Harmonogramy

Indywidualne poradnictwo zawodowe w ramach Diagnozy potrzeb i potencjałów uczestników projektu

ma na celu zdiagnozowanie indywidualnych potrzeb Uczestników i ich potencjałów, w celu przygotowania i realizacji wsparcia w oparciu o ścieżkę reintegracji. Diagnoza ma:

– stanowić punkt wyjścia do dalszej aktywizacji zawodowej i społecznej Uczestnika projektu,

– zapewnić indywidualne i kompleksowe wsparcie odpowiadające na potrzeby Uczestników, nieograniczające możliwości dostępu do poszczególnych rodzajów usług aktywnej integracji.

Realizowane jest w terminach czerwiec – grudzień 2019r.

 

Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych – kuźnia optymizmu

Zajęcia mające na celu odbudowanie wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym aspektów społecznych wpływających na wzmocnienie lub odbudowanie naturalne systemy wsparcia dotyczące aspektów społecznych tj. rodzina, bliskie otoczenie, środowisko, umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej, które w grupie docelowej zostało zachwiane m.in. przez problemy rodzinne, patologie, przemoc w rodzinie, niepełnosprawność, silne ubóstwo. Dzięki temu uczestnicy programu zwiększają swoje szanse na znalezienie pracy.

  1. Warsztaty grupowe kuźnia optymizmu:

Harmonogram gr. 1

Harmonogram gr. 2

Harmonogram gr. 3

Harmonogram gr. 4

Harmonogram gr. 5

Harmonogram gr. 6

  1. Warsztaty indywidualne – ukierunkowane na indywidulane problemy Uczestnika objętego wsparciem, w celu skupienia się na rozwijaniu kompetencji społecznych, rozwiazywaniu problemów wynikających z indywidualnej sytuacji Uczestnika i wymagającej pracy indywidulanej.

Realizowane jest w terminach lipiec – styczeń 2019r.

 

Pośrednictwo pracy

ma na celu zapewnienie Uczestnikom projektu nabycia wiedzy i umiejętności w zakresie aktywnego i efektywnego poszukiwania pracy.

Realizowane jest w terminach lipiec – styczeń 2019r.

 

Poradnictwo psychologiczne

Psycholog udzieli pomocy Uczestnikowi w budowaniu pozytywnych celów i dróg do ich osiągnięcia, w rozróżnianiu i nazywaniu swoich stanów emocjonalnych, wzmacnianiu poczucia podmiotowości, wiary w siebie, pomoże pokonać problemy o podłożu psychologicznym oraz podjąć działania, które przyczynią się do efektywnej aktywizacji zawodowej i społecznej.

Realizowane jest w terminach lipiec – styczeń 2019r.

 

Indywidualne poradnictwo zawodowe

Wsparcie polegające na bezpośrednim kontakcie doradcy zawodowego z Uczestnikiem, który ze względu na brak wiedzy na temat własnych kompetencji i zasobów zawodowych oraz społecznych potrzebuje wsparcia w aktywizacji zawodowej. Doradca wskazuje obszary wymagające dodatkowego wzmocnienia zawodowego, udziela pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu, udziela informacji zawod. o formach zatrudnienia, z uwzględnieniem zatrudnienia socjalnego.

Realizowane jest w terminach lipiec – styczeń 2019r.

 

Szkolenia zawodowe

Zadanie ma na celu zniwelowanie problemu związanego z brakiem kwalifikacji/kompetencji zawodowych przez Uczestników projektu pożądanych na rynku pracy oraz przez lokalnych pracodawców. Szkolenia kończą się egzaminem zewnętrznym.

Harmonogram szkolenia „Pracownik administracyjno-biurowy” – gr.1

Harmonogram szkolenia „Profesjonalna obsługa klienta z obsługą komputera” – gr.2

Harmonogram szkolenia „Profesjonalna obsługa klienta z obsługą komputera” – gr.3