Listopad 2019

Uczestnicy I grupy w tym miesiącu zakończą swoje staże zawodowe.

Swoje zajęcia rozpoczną z kolei uczestnicy IV grupy – planowany termin zakończenia doradczych form wsparcia nastąpi pod koniec listopada.

5.11.2019r – rozpocznie się szkolenie „Profesjonalna obsługa klienta z obsługą komputera” – w szkoleniu wezmą udział uczestnicy z grupy II oraz III. Zakres tematyczny kursu to m.in.: zasady efektywnej komunikacji, obsługa klienta, psychologia klienta, zasady prowadzenia rozmów telefonicznych z klientami, obsługa urządzeń biurowych,  obsługa programów MS Outlook, pakiet Office -Word, Excel, PowerPoint, Acces przeglądarki dokumentów pdf, obsługa programów do magazynowania i fakturowania: SUBIEKT.

Październik 2019

Przypominamy, iż trwa rekrutacja do projektu „Aktywni Razem!”. Informujemy, iż dokumenty rekrutacyjne dostępne są naszej stronie w zakładce REKRUTACJA oraz w biurze projektu ul. Dąbrowskiego 75, 60-506 Poznań. W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 796-832-367 lub mailowo: sk@inspires.pl.

Obecnie trwa rekrutacja do grupy IV, dla której zajęcia przewidziane są na początek listopada 2019r.

Wrzesień 2019

Przez cały czas prowadzona jest rekrutacja do udziału  w projekcie – wszystkich chętnych zapraszamy do składania dokumentów.

02.09.2019r. rozpoczęliśmy pierwszą formę wsparcia dla grupy III – diagnozę indywidualnych potrzeb i potencjałów przeprowadzono dla 15 Uczestników projektu. Następnie do końca września 2019r. uczestnicy zgodnie z Indywidulanym Planem Działania przechodzili kolejne formy wsparcia podczas spotkań z trenerem, specjalistą ds. zatrudnienia, pośrednikiem pracy czy psychologiem.

Sierpień 2019

08.08.2019 grupa I zakończyła kurs „Pracownik administracyjno-biurowy”. Wszyscy uczestnicy pozytywnie zdali egzamin i otrzymali certyfikaty potwierdzające nabycie kompetencji.

W sierpniu również rozpoczęliśmy realizację zadań dla grupy II. Uczestnicy przez cały miesiąc czynnie uczestniczyli w formach wsparcia takich jak: diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów Uczestników projektu, warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych – kuźnia optymizmu, pośrednictwo pracy, poradnictwo specjalistyczne, w tym poradnictwo psychologiczne indywidualne oraz poradnictwo zawodowe.

W tym miesiącu uczestnicy I grupy rozpoczęli swoje 3-miesięczne staże. Życzymy powodzenia!

Lipiec 2019

Po grupowych warsztatach z zakresu komunikacji interpersonalnej oraz radzenia sobie ze stresem Uczestnicy projektu rozpoczęli także indywidualne warsztaty z zakresu Treningu kompetencji i umiejętności społecznych. Dodatkowo w ramach wsparcia grupa I rozpoczęła także indywidualne zajęcia w ramach poradnictwa psychologicznego i poradnictwa zawodowego.
22 lipca uczestnicy rozpoczęli kurs „Pracownik administracyjno-biurowy”.
Przypominamy, że wciąż trwa rekrutacja do projektu.

Czerwiec 2019

Rekrutacja do I grupy została zakończona pomyślnie. W dniu 26.06.2019 rozpoczniemy realizację zadań dla grupy I – w pierwszej kolejności uczestnicy przejdą diagnozę indywidualnych potrzeb. Diagnoza ma na celu zdiagnozowanie indywidualnych potrzeb uczestników i ich potencjałów, w celu przygotowania i realizacji wsparcia w oparciu o ścieżkę reintegracji. Diagnoza ma stanowić punkt wyjścia do dalszej aktywizacji zawodowej i społecznej uczestników projektu. Ma zapewnić indywidualne i kompleksowe wsparcie odpowiadające na potrzeby uczestnika, nieograniczające możliwości dostępu do poszczególnych rodzajów usług aktywnej integracji.

Maj 2019

Przypominamy, iż trwa rekrutacja do projektu „Aktywni Razem!”. Zostało już tylko kilka wolnych miejsc w grupie pierwszej. Informujemy, iż dokumenty rekrutacyjne dostępne są naszej stronie w zakładce REKRUTACJA oraz w biurze projektu ul. Dąbrowskiego 75, 60-506 Poznań. W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 796-832-367 lub mailowo: sk@inspires.pl.

Kwiecień 2019

Trwa rekrutacja do projektu „Aktywni Razem!”
Zasięg projektu: województwo wielkopolskie powiaty: pilski, poznański, m. Poznań, gnieźnieński, koniński, ostrowski, krotoszyński, chodzieski, obornicki, wągrowiecki.
Do projektu zapraszamy:
• osoby bierne zawodowe lub bezrobotne
• osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
• osoby o których mowa w art.1 ust.2 z dni 13.06.2003r. o zatrudnieniu socjalnym
• osoby z niepełnosprawnością
• członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością
• osoby niesamodzielne;
• osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań
• osoby korzystające z PO PŻ.

Rozpoczęcie projektu

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż z dniem 1.03.2019, rozpoczęliśmy realizację projektu „Aktywni razem!” w ramach Działania 7.1. Aktywna integracja, Osi Priorytetowej 7. Włączenie społeczne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+)

Projekt jest realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Czynni Rodzinni”.

W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia:

– Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów Uczestników projektu
– Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych – Kuźnia optymizmu
– Pośrednictwo pracy
– Poradnictwo specjalistyczne, w tym poradnictwo psychologiczne grupowe i indywidualne oraz poradnictwo zawodowe
– Szkolenia zawodowe w ramach następujących tematyk: Robotnik gospodarczy z uprawnieniami energetycznymi, Pracownik administracyjno-biurowy oraz Pomoc kuchenna
– Staże zawodowe

Uczestnikom/czkom projektu oferujemy: stypendia stażowe, stypendia szkoleniowe, zwroty kosztów dojazdu, poczęstunek, obiady, materiały dydaktyczne/szkoleniowe, dostosowanie projektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z DOKUMENTAMI REKRUTACYJNYMI ORAZ KONTAKTU.