INSPIRES Sp. z o. o. wraz z partnerem projektu: Stowarzyszeniem „Czynni Rodzinni” realizuje projekt pn. „Aktywni razem!” dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Działania 7.1. Aktywna integracja, Osi Priorytetowej 7. Włączenie społeczne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+)

Okres realizacji: 01.03.2019r. - 29.02.2020r.

Cel główny projektu: zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej i szans na podjęcie zatrudnienia u 86 osób niezatrudnionych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z woj. wielkopolskiego z powiatów: poznański, pilski, m. Poznań, gnieźnieński, koniński, ostrowski, krotoszyński, chodzieski, obornicki, wągrowiecki, poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji społeczno-zawodowej obejmujący: diagnozę indywidualnych potrzeb i potencjałów Uczestników projektu, trening kompetencji i umiejętności społecznych, poradnictwo specjalistyczne, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe, staże.